Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

Brake Parts Cleaner 2 - Čistilo zavornih delov

Brake Parts Cleaner 2 - Čistilo zavornih delov
Čistilo deluje pod visokim pritiskom, brez klora, ki se hitro suši, oblikovano za čiščenje diskastih (kolutnih) in bobnastih zavor ter sklopk.

• Večnamensko razpršilo
• Pod pritiskom za hitro čiščenje
• Razpršimo lahko pod vsakim kotom
• Ne poškoduje gume, najlona in plastičnih delov
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <5% nheksana; reakcijska masa etilbenzena in ksilena
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
Brake Parts Cleaner 2 v razpršilu 200 ml
BPC-83672
Brake Parts Cleaner 2 v razpršilu 600 ml
BPC2-83910
Brake Parts Cleaner 2 v razpršilu 750 ml
BPC2-83920

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice