Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

2K Epoxy Panel Adhesive - Dvokomponentno epoksi lepilo

2K Epoxy Panel Adhesive - Dvokomponentno epoksi lepilo
Dvokomponentno, strukturno epoksi lepilo, s visoko odpornostjo proti kemikalijam in temperaturi. Za lepljenje jekla, SMC, aluminija, sestavnih delov in drugih materialov.

- Na osnovi epoksi smol
- Temperaturna odpornost do 100oC (230oC za 30 min)
- Lahko se ga brusi in prebarva
2K Epoxy Panel Adhesive Part A - Komponenta A

Nevarno
Vsebuje: 3,3'-oksibis (etilenoksi) bis (propilamin); 2-etil-4-metilimidazol; 2-metilpentan-1,5-diamin; Bis [(dimetilamino) metil] fenol 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.
2K Epoxy Panel Adhesive Part B - Komponenta B


Pozor
Vsebuje: Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700; 1,4-bis [(2,3-epoksipropoksi) metil] cikloheksan 
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
2K Epoxy Panel Adhesive v kartuši 195 ml
2KEPB-86496

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice