Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

Areon Home Perfume, palčke Botanic French Garden

Areon home perfume, palčke French Garden
Svež vonj za vaš dom in pisarno.


Nevarno
Vsebuje: EC 227-813-5 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN; EC 204-116-4 LINALYL ACETATE; EC 201-134-4 LINALOOL; EC 203-375-0 DL-CITRONELLOL; EC 203-518-7 HYDROXYCITRONELLAL; EC 203-377-1 GERANIOL; EC 201-036-1 CEDRYL ACETATE; EC 225-193-0 METHYL ATRARATE 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P302 + P350 PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
Areon Home Perfume, palčke French Garden, 150 ml
AR-HBO01

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice