Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

Areon Home Perfume, palčke Botanic Neroli

Areon home perfume, palčkeNeroli
Svež vonj za vaš dom in pisarno.


Nevarno
Vsebuje:
601-029-00-7 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN
EC 204-262-9 BENZYL SALICYLATE
EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE
EC 201-134-4 LINALOOL
EC 203-518-7 HYDROXYCITRONELLAL
EC 203-377-1 GERANIOL
EC 203-375-0 DL-CITRONELLOL
EC 251-020-3 ACETYL CEDRENE

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
Areon Home Perfume, palčke Neroli, 150 ml
AR-HBO08

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice