Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

CNX50 Ceranium™ Maintenance Coating - Vzdrževalni premaz

CNX50 Ceranium™ Maintenance Coating - Vzdrževalni premaz
Zaščitni in vzdrževalni vosek, na osnovi keramike, za preventivno vzdrževanje površin, zaščitenih s CNX1000 CERANIUM™ KERAMIČNIM ZAŠČITNIM PREMAZOM. Uporablja se lahko tudi na površinah, ki niso obdelane s CNX1000 CERANIUM™ KERAMIČNIM ZAŠČITNIM PREMAZOM.

Primeren za vse površine, obdelane s CNX1000 CERANIUM™ KERAMIČNIM ZAŠČITNIM PREMAZOM: čolni, avtomobili, motorji, avtodomi, občutljive površine, karoserija, barvane površine, plastika, steklo, kovina,
aluminij, nerjaveče jeklo, les, itd.

- Oblika: Tekočina
- Barva: Bela
- pH: cca 3,5
- Gostota: cca 0,99Pozor
Vsebuje: metilizotiazolinon 

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P280 Nositi zaščitne rokavice. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.  P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
CNX50 Ceranium™ Maintenance Coating, plastenka s pršilko 750 ml
NC-CNX50

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice