Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

CNX1000 Ceranium™ Ceramic Protect Coating - Keramični zaščitni premaz

CNX20 Ceranium™ Shampoo Ceramic Coating - Keramični šampon
CERANIUM™ KERAMIČNI ZAŠČITNI PREMAZ CNX 1000 je zaščitni film za vse površine, ki na preprost in učinkovit način zagotavlja zaščito za gelcoat, barvane površine, steklo, plastiko, aluminij in nerjaveče jeklo. Posebej zasnovana formula odbija vodne kapljice in ščiti pred mikro praskami ter tako ustvarja drugo plast zaščite in visok sijaj. Če je površina pravilno vzdrževana, lahko zaščita traja od 6 do 12 mesecev. 
UPORABA: Zaščita za čolne, vodne skuterje, avtomobile, motorje, avtodome, prikolice, občutljive površine, itd.


- Oblika: Tekočina
- Barva: Brez barve
- pH: cca 5,5
- Gostota: cca 1
Pozor
Vsebuje: kalijev hidroksid 

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P280 Nositi zaščitne rokavice. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
CNX1000 Ceranium™ Ceramic Protect Coating, plastenka s pršilko 750 ml
NC-CNX1000

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice