0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Engine Cleaner - Čistilo za motorje

Šifra: ECL 5L - 34899
Blagovna znamka: Kent
Količina: 5 l
Edinstveni biorazgradljiv razmaščevalec in čistilo motorjev na vodni osnovi.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
54,78 €
Cena brez DDV:
44,90 €
Edinstveni biorazgradljiv razmaščevalec in čistilo motorjev na vodni osnovi.
 
  • Varen za uporabo na vseh delih motorja
  • Ne vsebuje nevarnih topil, zato je popolnoma varen za uporabnika
  • Površine odlično očisti brez truda
  • Popolnoma biorazgradljiv, zato ne obremenjuje okolja

Nevarno
Vsebuje: Alkohol etoksilat C9-C11; Natrijev dodecil benzensufonat; tetranatrijev etilendiamintetraacetat 
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P264 Po uporabi temeljito umiti. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P362 Sleči kontaminirana oblačila. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.