0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Graffiti-off - Odstranjevalec grafitov

Šifra: SGO - 86315
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Je namenjen hitremu in učinkovitemu odstranjevanju grafitov in napisov s trdih površin, ne da bi pri tem poškodoval podlago ali bil nevaren za uporabnika.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
10,68 €
Cena brez DDV:
8,75 €
Je namenjen hitremu in učinkovitemu odstranjevanju grafitov in napisov s trdih površin, ne da bi pri tem poškodoval podlago ali bil nevaren za uporabnika.
 
• Varen za barvane površine in večino plastik
• Ostane na mestu nanosa, tudi na navpičnih površinah
• V razpršilcu
• V obliki gela
• Se enostavno odstrani s površine
 
 
 
 

 
Nevarno
Vsebuje: aceton, n-Butil acetat, 1-Metoksi-2-propanol 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.