Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

02 Scaling Cleaner for Hulls - Čistilo za trup plovila

Scaling Cleaner for Hulls, Čistilo za trup plovila, Čistila za navtiko
Zelo hitro povrne belino in oživi gelcoat premaz, odstrani porumenelost in sledi korozije, odstrani alge, školjke in ostale nečistoče, odstrani ostanke rje. Priporočljivo za uporabo na nerjavečem jeklu, da preprečite nastajanje korozije.

 -          Oblika: tekočina 
 -          Barva: brez barve 
 -          pH: 1 
 -          Gostota: 1.09

Nevarno
Vsebuje: Solna kislina, Amonijev hidrogendifluorid, amonijev fluorid, izotridekanol etoksilat 
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P260 Ne vdihavati prahu ali meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
02 Scaling Cleaner for Hulls, plastenka 1 l
NC-02-1
02 Scaling Cleaner for Hulls, plastenka 5 l
NC-02-5
02 Scaling Cleaner for Hulls, plastenka s pršilko 750 ml
NC-02-750

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice