0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Spray Dye+ - Večnamenska barva v razpršilu

Šifra: SD2 - 34659
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Večnamenska barva, ki služi popravljanju in barvanju plastike, vinila in gume. Uporablja se na odbijačih, plastičnih ohišjih, tendah, vinilnih strehah in blatnikih.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
14,13 €
Cena brez DDV:
11,58 €
Večnamenska barva, ki služi popravljanju in barvanju plastike, vinila in gume. Uporablja se na odbijačih, plastičnih ohišjih, tendah, vinilnih strehah in blatnikih.
 
• Hitro sušenje: 10 min
• Odlična vpojnost
• Trajna, fleksibilna in vodoodporna
 
 

 
Nevarno
Vsebuje: Ksilen; aceton; n-Butil acetat 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.