0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Super Bond Remover - Odstranjevalec sekundnega lepila

Šifra: KSBV - 86558
Blagovna znamka: Kent
Količina: 20 g
Super Bond Remover hitro odstrani nedavno posušen presežek lepila Super Bond.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
6,95 €
Cena brez DDV:
5,70 €
Super Bond Remover hitro odstrani nedavno posušen presežek lepila Super Bond iz večine površin, okoli območja popravila ali delovne povšine.
 
  •  Zmogljiv - visoko topna raztopina 
  •  Hitro delovanje - odstrani nedavno posušena lepila Super Bond v minuti 
  •  Varen za uporabo na večini površin - kovina, steklo, večina plastike, tekstil
 

 


Pozor
Vsebuje: 1-Metoksi-2-propanol; 2-Metoksipropanol 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati dima. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P309+P311 PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.