0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Eco Dergreaser - Razmaščevalec/čistilo

Šifra: AK - 45016
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 5 l
AKEMI® Eco Degreaser je čistilo na osnovi alkohola za čiščenje in razmaščevanje površin pred in po barvanju.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
77,10 €
Cena brez DDV:
63,20 €

Lastnosti in prednosti izdelka so naslednje:

  • Odlična lastnost čiščenja in razmaščevanja
  • Izhlapevanje brez ostankov
  • Posebno oblikovano za uporabo pred barvanjem na vodni osnovi ali nanosom posebnih premazov
  • Antistatični učinek
  • Odstranjuje tudi drevesni sok, če ga razredčimo s 3 deli vode
  • Varno za večino plastičnih ali gumijastih površin
  • Ne poškoduje dvokomponentnih ali kemično zamreženih barvnih površin
  • Okolju prijazno, biorazgradljivo

Področje uporabe:

Učinkovito, antistatično čistilo za takojšnjo uporabo pred nanosom barve na vodni osnovi.  Zahvaljujoč svojim antistatičnim lastnostim, izdelek zagotavlja idealno metodo za predhodno čiščenje plastike pred barvanjem.

 
 

Nevarno
Vsebuje: Propan-2-ol
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.