0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

PP/PA Primer Spray - PP/PA Prajmer v razpršilu

Šifra: AK - 88100
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 400 ml
Temeljni premaz PP/PA je visokokakovosten temeljni premaz za površinsko obdelavo večine plastik.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
28,06 €
Cena brez DDV:
23,00 €

Za izdelek so značilne naslednje lastnosti:

  • oprijem na neobdelanem polipropilenu
  • dolgotrajna obdelava s plamenom, fluoriranje, plazemska obdelava ali žarjenje niso potrebni
  • odličen oprijem na barvah na vodni osnovi
  • barva: siva

Uporaba:

Polipropilen (PP) je najpogosteje uporabljena plastika na trgu. S temeljnim premazom PP/PA postane uporaba polipropilena še bolj zanimiva, saj je to vsestransko in poceni plastiko zdaj mogoče tudi ugodno barvati. Temeljni premaz PP/PA lahko nanesemo tudi na številne druge plastike. Temeljni premaz PP/PA se pogosto uporablja za nanašanje na plastične dele, kot so:

  • avtomobilski deli
  • odbijači, plastična krila, spojlerji, obloge, rešetke hladilnika, sredinske konzole, plošče instrumentov, okrasne plošče, površine z e-prevleko
  • gospodinjski izdelki
  • pralni stroji, hladilniki, kuhalniki vode, kavni avtomati, likalniki
  • elektronski izdelki, računalniki, tiskalniki, mobilni telefoni
  • cevi, cevovodi (UV-zaščiteni), posode, rezervoarji itd.
 
 
 


 
 

Nevarno
Vsebuje: ksilen; Etil acetat; Etilbenzen
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje preko osrednjega živčnega sistema in slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje / Inhalacija. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P405 Hraniti zaklenjeno. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi.