Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

Areon Home Perfume, palčke Botanic Mango

Areon home perfume, palčke Mango
Svež vonj za vaš dom in pisarno.


Nevarno
Vsebuje:
EC 204-262-9 BENZYL SALICYLATE
EC 227-813-5 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN
EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE
EC 204-409-7 PIPERONAL
EC 201-134-4 LINALOOL
EC 202-086-7 COUMARIN
EC 228-408-6 HEXYL SALICYLATE
EC 251-020-3 ACETYL CEDRENE
EC 202-589-1 EUGENOL
EC 201-291-9 ALPHA-PINENE
EC 202-590-7 ISOEUGENOL
EC 222-908-8 4-HYDROXY-2,5-DIMETHYL-3(2H)-FURANONE

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
Areon Home Perfume, palčke Mango, 150 ml
AR-HBO07

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice