0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €
Priporočamo

Urea Anti Crystal Additive – Dodatek za AdBlue

Šifra: KUCA - 87086
Blagovna znamka: Kent
Količina: 250 ml
Koncentriran dodatek za raztapljanje in preprečevanje nastanka kristalov sečnine. Čisti sistem SCR (selektivna katalitična redukcija) dizelskih motorjev, predvsem rezervoar AdBlue® in injektorje sečnine.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
21,84 €
Cena brez DDV:
17,90 €

Koncentriran dodatek za raztapljanje in preprečevanje nastanka kristalov sečnine. Čisti sistem SCR (selektivna katalitična redukcija) dizelskih motorjev, predvsem rezervoar AdBlue® in injektorje sečnine.

KENT Urea Anti Crystal Aditive v rezervoarju AdBlue® ob ponovnem polnjenju (delež 0,25 %) očisti injektorje sečnine in rezervoar ter tako preprečil okvare zaradi kontaminacije s kristali sečnine. Kristali sečnine se lahko pojavijo, ko je zunanja temperatura nizka (približno -10º C) ali če temperatura izpušnih plinov ni zadostna za dokončanje redoks reakcije. Ta izdelek raztopi kristale tudi na delih, onesnaženih s kristali sečnine, z neposrednim nanosom.

Tehnični list

 

Nevarno
Vsebuje: Amoniak, raztopina; NA additive
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.  P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.