Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

Areon Natural Fragrances, meta & pomaranča

Areon Natural Fragrances
Nova linija 260 ml razpršil. Proizvedeno 100% iz eteričnih olj, ki prinesejo naravo v vaš dom ali pisarno.
Pozor

EUH208 Vsebuje DL-LIMONENE (RACEMIC). Lahko povzroči alergijski odziv. EUH208 Vsebuje TRANS-P-MENTHAN-3-ONE. Lahko povzroči alergijski odziv. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi /  regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
Areon Natural Fragrances, meta, pomaranča, 260 ml
AR-ASN06

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice