0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

16 Bilge & Engine Degreaser – Razmaščevalec, alkalni

Šifra: NC - 16-750
Blagovna znamka: Nautic Clean
Posebej izdelano čistilo za popolno čiščenje motorjev plovil. Enostavno odstrani: umazanijo, mast, ogljikovodike, ogljikove depozite, odpadna olja, ostanke izpušnega dima, itd.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
23,61 €
Cena brez DDV:
19,35 €
Posebej izdelano čistilo za popolno čiščenje motorjev plovil. Enostavno odstrani: umazanijo, mast, ogljikovodike, ogljikove depozite, odpadna olja, ostanke izpušnega dima, itd. Ne vpliva na lahke kovine, barve, plastične mase. Proizveden na podlagi površinsko aktivnih snovi rastlinskega izvora, ni škodljiv za okolje.  
 
-          Oblika: tekočina 
-          Barva: svetlo oranžna 
-          pH: 13 
-          Gostota: 1,01
 
 
 

 

 
16 Bilge & engine degreaser CONCENTRATED FORMULA

Nevarno

Vsebuje: Alkoholi, C9-11 etoksilirani, natrijev hidroksid, kvaternikokoalkil metil amin etoksilat metilklorid, disodiumN-(2-carboxyethyl)-N-dodecyl-β-alaninate

H315  Povzroča draženje kože. H318  Povzroča hude poškodbe oči. P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P103  Pred uporabo preberite etiketo. P264  Po uporabi temeljito umiti roke / obraz. P280  Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE  / zdravnika. P321  Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P332+P313 Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo
 
 
16 Bilge & engine degreaser
 
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 odpade
Piktogrami za nevarnost odpade
Opozorilna beseda odpade
Stavki o nevarnosti odpade