0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

3K Kit Clear Coat Car Lights - Set izdelkov za obnovitev luči

Šifra: CCCL - 85792
Blagovna znamka: Kent
Količina: Set
Set za posvetlitev in obnovitev sijaja vseh plastičnih/polikarbonatnih/ makrolon avtomobilskih luči. Površine bodo spet pridobile svoj originalen izgled, izdelek omogoča odstranitev prask (tudi globokih) in dolgotrajno zaščito.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
154,09 €
Cena brez DDV:
126,30 €
Set za posvetlitev in obnovitev sijaja vseh plastičnih/polikarbonatnih/ makrolon avtomobilskih luči. Površine bodo spet pridobile svoj originalen izgled, izdelek omogoča odstranitev prask (tudi globokih) in dolgotrajno zaščito. 
 
  • Tri komponenta barva z odlično oprijemljivostjo na PC plastiko in organsko steklo
  • Preprečuje porumenelost površin
  • Visoka zaščita proti UV žarkom
  • S starostjo se ne zdrobi v prah
 
 

3K Kit Clear Coat Car Lights, Clear coat - Premaz

 

Pozor
Vsebuje: Benzotriazol ester / poliglikol; n-Butilmetakrilat; 1-metil 1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il dekandioat bis (1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il) dekantiat; Ksilen; n-Butil acetat 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

3K Kit Clear Coat Car Lights, Hardener - Trdilec

 

Nevarno
Vsebuje: alifatski poliizocianat; 4-Metilpentan-2-on 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

3K Kit Clear Coat Car Lights, Protector - Zaščita
 

 

Nevarno
Vsebuje: 1-Metoksi-2-propanol; Etil acetat 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.