0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

3K Kit Clear Coat Car Lights - Set izdelkov za obnovitev luči

Šifra: CCCL - 85792
Blagovna znamka: Kent
Količina: Set
Set za posvetlitev in obnovitev sijaja vseh plastičnih/polikarbonatnih/ makrolon avtomobilskih luči. Površine bodo spet pridobile svoj originalen izgled, izdelek omogoča odstranitev prask (tudi globokih) in dolgotrajno zaščito.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
154,09 €
Cena brez DDV:
126,30 €
Set za posvetlitev in obnovitev sijaja vseh plastičnih/polikarbonatnih/ makrolon avtomobilskih luči. Površine bodo spet pridobile svoj originalen izgled, izdelek omogoča odstranitev prask (tudi globokih) in dolgotrajno zaščito. 
 
  • Tri komponenta barva z odlično oprijemljivostjo na PC plastiko in organsko steklo
  • Preprečuje porumenelost površin
  • Visoka zaščita proti UV žarkom
  • S starostjo se ne zdrobi v prah
 
 

3K Kit Clear Coat Car Lights, Clear coat - Premaz

 

Pozor
Vsebuje: Reakcijska masa etilbenzena in ksilena n-Butil acetat; Benzotriazol ester/polyglycol 1-metil 1,2,2,6,6 pentametilpiperidin-4-il dekandioat bis (1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il) dekantiat
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika .Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

3K Kit Clear Coat Car Lights, Hardener - Trdilec

 

Nevarno
Vsebuje: Alifatski poliizocijanat; Heksametilen-1,6-diizocianat 2-Metoksi-1-metiletil acetat; Butanon n-Butil acetat
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

3K Kit Clear Coat Car Lights, Protector - Zaščita
 

 

Nevarno
Vsebuje: 1-Metoksi-2-propanol; Etil acetat
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Dodatni podatki: EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.