0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Areon dišeče palčke Lux, Tortuga

Šifra: AR - HPS7
Blagovna znamka: Areon
Količina: 150 ml
Svež vonj za vaš dom in pisarno.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
12,14 €
Cena brez DDV:
9,95 €
Svež vonj za vaš dom in pisarno.

Nevarno
Vsebuje: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN; FORMALDEHYDE CYCLODODECYL ETHYL ACETAL; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE; COUMARIN; EUGENOL; CINNAMALDEHYDE; 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE; CITRAL; DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.