0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Areon vlažilni robčki za armaturno ploščo

Šifra: AR - CWW02
Blagovna znamka: Areon
Pakiranje: 25 kosov
Čistilno polirni robčki za armaturno ploščo ter druge plastične površine.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
4,03 €
Cena brez DDV:
3,30 €
Čistilno polirni robčki za armaturno ploščo ter druge plastične površine.

Pozor
Vsebuje: REAKCIJSKA ZMES 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA IN 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA (3:1) 
H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.