0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Power Ketten Reiniger (Aerosol) - Čistilo za verigo motornega kolesa

Šifra: CA M - 602624
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 400 ml
CARAMBA Čistilo za verigo motornega kolesa je visoko učinkovito specialno čistilo za pogonske verige motornih koles.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
6,22 €
Cena brez DDV:
5,10 €
CARAMBA Čistilo za verigo motornega kolesa je visoko učinkovito specialno čistilo za pogonske verige motornih koles.
 
• Čisti in razmaščuje s pomočjo posebnih topil ter nežno in učinkovito odstranjuje oprijeto zasušeno umazanijo in ostanke
• Je brez vsebnosti aromatiziranih in halogeniranih (CKW, FKCW) ogljikovodikov, acetona, butanola in etil-acetata
• Ne razjeda gume, plastike in lakiranih površin
• Je združljiv z O-, X- in Z- obročem in izpareva brez ostankov 
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksan
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.