0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Car, Srebro

Šifra: AR - ACB11
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Srebro
Areon Car osvežilci zraka vam ponujajo najboljšo kombinacijo vsestranskega stila in vrednosti. Lep dodatek notranjosti vsakega sodobnega avtomobila.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
5,49 €
Cena brez DDV:
4,50 €
Areon Car osvežilci zraka vam ponujajo najboljšo kombinacijo vsestranskega stila in vrednosti. Lep dodatek notranjosti vsakega sodobnega avtomobila.

Pozor
Vsebuje: EC 233-881-7 CIS-4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; EUCALYPTOL; ALPHA-ISO-METHYLIONONE; EUGENOL; ALPHA-PINENE; DIPENTEN; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE; CITRAL; BETA-PINENE; NEROL; GERANIOL; 2-METHYLUNDECANAL; 2,3-DIHYDRO-1,1-DIMETHYL-1H-INDENE-AR-PROPANAL; DELTA-3-CARENE; 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE; E)-1-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE; 6-METHOXY-2,6-DIMETHYLHEPTAN-1-AL; DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE 
H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti ... P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P321 Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi). P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.