0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Areon Perfume Blister, Črni kristal

Šifra: AR - PFB03
Blagovna znamka: Areon
Količina: 35 ml
Mini dišava z maksimalno močjo v skrbno izbranih vonjih, ki vam je vedno na voljo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
4,27 €
Cena brez DDV:
3,50 €
Mini dišava z maksimalno močjo v skrbno izbranih vonjih, ki vam je vedno na voljo.

Nevarno
Vsebuje: (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE; CIS-4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; EUCALYPTOL; ALPHA-ISO-METHYLIONONE 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.