0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Express Starthilfe Spray(Aerosol) - Start sprej

Šifra: CA M - 610213
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 300 ml
CARAMBA Sprej za pomoč pri zagonu je izdelek za hiter zagon vseh tistih motorjev, pri katerih mraz, vlaga ali zrahljana svečka ovirajo zagon motorja.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
9,88 €
Cena brez DDV:
8,10 €
CARAMBA Sprej za pomoč pri zagonu je izdelek za hiter zagon vseh tistih motorjev, pri katerih mraz, vlaga ali zrahljana svečka ovirajo zagon motorja.
 
• Z neposrednim vnosom v uplinjač ali v sesalni nastavek zračnega filtra poskrbi za hiter hladen zagon
• Povečuje sposobnost vžiga goriva in je visoko učinkovit tako pri dizelskih kot tudi pri bencinskih motorjih
• Je primeren tudi za kosilnice, generatorje, verižne žage ter za vse motorje z notranjim izgorevanjem
 
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani; Aceton; Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksan
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Proizvod vsebuje: Predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti. Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba po Uredba (EU) 2019/1148, Člen 9.