0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Rapid Bond - Dvokomponentno lepilo

Šifra: RB15B-220-86853
Blagovna znamka: Kent
Dvokomponentno lepilo, ki ga uporabljamo s pomočjo standardnih dvokomponentnih pištol. Idealno za lepljenje vezi med kovinami, sestavljenih delov, plastike, keramike.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
29,34 €
Cena brez DDV:
24,05 €
Dvokomponentno lepilo, ki ga uporabljamo s pomočjo standardnih dvokomponentnih pištol. Idealno za lepljenje vezi med kovinami, sestavljenih delov, plastike, keramike. 
 
  • Visoka trdnost
  • Kakovostni nastavki so priloženi
  • Visoka odpornost na kisline
  • Proizvedeno po zadnji tehnologiji
 
 

 

Rapid Bond v dvojni kartuši 220 ml
Komponenta A

 


Nevarno
Vsebuje: Metil metakrilat; Metakrilna kislina; Maleinska kislina; Kolofonija; Tozil klorid propilidinetrimetnol, etoksilirani, estri z akrilno kislino; 2-(phosphoonooxyl)ethyl acrylate; Bis[2-(acryloyloxy)ethyl] hydrogen phosphate
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Komponenta B

Nevarno
Vsebuje: Metil metakrilat kobalt (II) 2-etilheksanoat
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.
Rapid Bond v dvojni kartuši 50 ml 

Komponenta A
Nevarno

Vsebuje: Metil metakrilat; Metakrilna kislina; Maleinska kislina; Kolofonija; Tozil klorid; propilidinetrimetnol, etoksilirani, estri z akrilno kislino; 2-(phosphoonooxyl)ethyl acrylate; Bis[2-(acryloyloxy)ethyl] hydrogen phosphate
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.


Komponenta B
Nevarno
Vsebuje: Metil metakrilat; kobalt (II) 2-etilheksanoat
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.