0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Patch "n" Bond Aqua - Masa za popravilo pod vodo

Šifra: PNBQ - 86695
Blagovna znamka: Kent
Količina: 117 g
Masa za takojšne popravilo na vlažnih, mokrih površinah in pod vodo. Lahko jo vrtamo, brusimo in obdelujemo popolnoma enako kot osnovni material. Začne se sušiti že po 10 minutah, polno trdnost doseže po eni uri sušenja.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
23,12 €
Cena brez DDV:
18,95 €
Masa za takojšne popravilo na vlažnih, mokrih površinah in pod vodo. Lahko jo vrtamo, brusimo in obdelujemo popolnoma enako kot osnovni material. Začne se sušiti že po 10 minutah, polno trdnost doseže po eni uri sušenja.
 
  • Pripravljena za uporabo, ne potrebujete posebnega orodja
  • Ne kaplja ali steče s površine
  • Se hitro suši, funkcionalno trdnost doseže po eni uri
  • Visoka kemična odpornost na večino kemikalij
 
 

Pozor
Vsebuje: POLI [OKSI (METIL-1,2-ETANDIIL)], A-HIDRO-W-HIDROKSI -, ETER MED 2,2-BIS (HIDROKSIMETIL) -1,3- PROPANDIOL (4: 1), 2-HIDROKSI-3-MERKAPTOPROPIL ETER; Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo 700 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv. Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.