0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Silicone Grease - Silikonska mast

Šifra: S100 - 34920
Blagovna znamka: Kent
Visoko kvalitetna 100% silikonska mast za mazanje avtomobilske gume, vremensko izpostavljenih delov, električnih stikal in delov.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
14,76 €
Cena brez DDV:
12,10 €
Visoko kvalitetna 100% silikonska mast za mazanje avtomobilske gume, vremensko izpostavljenih delov, električnih stikal in delov.
 
  • Vpije se v material, vendar vseeno deluje kot mazivo
  • Temperaturno odporna do -75ºC
  • Se ne spere niti z vročo vodo
  • Neprebojna celo pri visokih napetostih
 
 
 
 

Silicone Grease, v razpršilu 400 ml

 

Nevarno
Vsebuje: Pentan; Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.
 

Silicone Grease, v pločevinki pod pritiskom 200 g

Pozor
 
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.