0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Electric Cleaner 2 Easy Straw - Čistilo kontaktov

Šifra: SE2 - 87076
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Topilo za čiščenje električne napeljave, raztopi oksidne obloge, ki povzročijo izgubo stika in iskre. Hitro odstrani olja, umazanijo in prah.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
15,01 €
Cena brez DDV:
12,30 €
Topilo za čiščenje električne napeljave, raztopi oksidne obloge, ki povzročijo izgubo stika in iskre. Hitro odstrani olja, umazanijo in prah.
 
  • Namasti; nevidna prevodna prevleka omogoča enostavno premikanje stikal, prenosnikov, rotarjev in ostalih električnih delov
  • Ščiti pred vlago, oksidacijo in drugimi vplivi, ki povzročajo električne okvare
  • Izboljša delovanje avtomatskega zaganjalnika, dinama (alternatorja), regulatorjev in ostalih električnih elementov
  • Varno za uporabo; ne škoduje plastiki in sestavinam iz najlona
 
 

Nevarno
Vsebuje: Pentan 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.