0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Areon Home Perfume, palčke Botanic Rose Valley

Šifra: AR - HBO09
Blagovna znamka: Areon
Količina: 150 ml
Svež vonj za vaš dom in pisarno.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
12,14 €
Cena brez DDV:
9,95 €
Svež vonj za vaš dom in pisarno.

 

 

 

Nevarno
Vsebuje:
EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE
EC 204-262-9 BENZYL SALICYLATE
EC 203-377-1 GERANIOL
EC 227-813-5 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN
EC 203-375-0 DL-CITRONELLOL
EC 250-954-9 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE
EC 202-086-7 COUMARIN
EC 204-116-4 LINALYL ACETATE
EC 205-135-0 GUAIYL ACETATE
EC 203-213-9 CINNAMALDEHYDE

 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.