0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Battery Terminal Grease - Mazivo za terminale na akumulatorjih

Šifra: BTG - 86143
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Mazivo za zaščito kovinskih akumulatorskih kontaktov pred vlago in korozijo. Omogoča daljšo življenjsko dobo in povečano učinkovitost električnih kontaktov. Enostavno in varno za uporabo na kovini, večini plastike ter gumi.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
12,75 €
Cena brez DDV:
10,45 €
Mazivo za zaščito kovinskih akumulatorskih kontaktov pred vlago in korozijo. Omogoča daljšo življenjsko dobo in povečano učinkovitost električnih kontaktov. Enostavno in varno za uporabo na kovini, večini plastike ter gumi. 
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.  H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.