0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Ignition Drier and Protector - Hitro učinkovita tekočina za vžig

Šifra: SID - 60495
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Hitro učinkovita tekočina, ki jo uporabljamo na sistemih za vžig.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
13,66 €
Cena brez DDV:
11,20 €
Hitro učinkovita tekočina, ki jo uporabljamo na sistemih za vžig.
 
  • Posuši mokre dele vžiga in varuje pred vlago
  • Ne poškoduje barve, gume in plastičnih delov
  • Deluje na vseh elektro mehaničnih sistemih
 
 

Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%) 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.