0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Performance Ketten Spray Weiß (Aerosol) - Bela mast za verige

Šifra: CA M - 647004
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 300 ml
CARAMBA Razpršilo za verigo motornega kolesa je belo obarvano mazalno in protikorozijsko zaščitno sredstvo za pogonske verige motornih koles, predvsem za verige motornih koles z visokimi vrtilnimi hitrostmi.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
6,22 €
Cena brez DDV:
5,10 €
CARAMBA Razpršilo za verigo motornega kolesa je belo obarvano mazalno in protikorozijsko zaščitno sredstvo za pogonske verige motornih koles, predvsem za verige motornih koles z visokimi vrtilnimi hitrostmi. 
 
CARAMBA Razpršilo za verigo motornega kolesa zaradi svoje nizke viskoznosti prodre do vseh mazalnih mest. Po izparevanje topila ostaja na centrifugiranje odporen, porozen, vodoodporen ter na udarce odporen mazalni film. Posebni dodatki zmanjšujejo trenje in obrabo. Zanesljivo preprečuje korozijo. CARAMBA Razpršilo za verigo motornega kolesa je združljivo z O-, X- in Z-obročem.
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksan Ogljikovodiki C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikloalkani
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.