0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Spray White Grease 2 - Prozorna mast

Šifra: SWG2 - 50071
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Večnamenska mast, srednje viskoznosti na kalcijevi osnovi. Odlična zaščita pred korozijo slane vode. Odporna na vročino, mraz in vodo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
14,76 €
Cena brez DDV:
12,10 €

Večnamenska mast, srednje viskoznosti na kalcijevi osnovi. Odlična zaščita pred korozijo slane vode. Odporna na vročino, mraz in vodo. Uporablja se lahko na vseh gibljivih kovinskih delih.

  • Za uporabo na tečajih vrat, regulatorjih oken in kljukah, verižnih sistemih, kot so npr. motorne žage, verige na kolesih
  • Ne vsebuje nevarnih topil in silikona
  • Nizka viskoznost - prodre tudi v najmanjše luknje
  • Odlična sposobnost vpijanja
  • Zmanjša glasnost trenja in obrabo verige
  • Ščiti pred korozijo
  • Podaljšuje življenjsko dobo verig
  • Odporna na visoke pritiske
  • Izboljšuje oprijem verige, da ne drsi


Tehnični list


 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli, <5% n-heksana; Pentan
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.