0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Chain Lube 2 - Mazivo za verige

Šifra: CL2 - 84182
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Mazivo za verige z odlično sposobnostjo vpijanja, ki podaljušuje življensko dobo verig.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
21,11 €
Cena brez DDV:
17,30 €
  • Odlična sposobnost vpijanja
  • Zmanjša glasnost trenja in obrabo verige
  • Ščiti pred korozijo
  • Podaljšuje življenjsko dobo verig
  • Odporna na visoke pritiske
  • Izboljšuje oprijem verige, da ne drsi
 
 

Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <5% n-heksana 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P312 PRI VDIHAVANJU:Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.