0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Gel, Žvečilni gumi

Šifra: AR - GCB06
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Žvečilni gumi
Osvežilci zraka v obliki gela s svežim in energijskim vonjem.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
4,70 €
Cena brez DDV:
3,85 €
Osvežilci zraka v obliki gela s svežim in energijskim vonjem.

Pozor
Vsebuje: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN; ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE 
H228 Vnetljiva trdna snov. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.