0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Pearls, Spomladanski šopek

Šifra: AR - ABP04
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Spomladanski šopek
Drobni dišeči biserčki, ki ustvarijo prijetno vzdušje v vsakem domu, poslovnem prostoru, vozilu,...
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
2,26 €
Cena brez DDV:
1,85 €
Drobni dišeči biserčki, ki ustvarijo prijetno vzdušje v vsakem domu, poslovnem prostoru, vozilu,...
 

Pozor
Vsebuje: LINALOOL; ALPHA-ISO-METHYLIONONE; DL-CITRONELLOL; GERANIOL; HEXYL SALICYLATE; ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE; NEROL; OMEGA-PENTADECALACTONE; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE; METHYL-BETA-IONONE; 1-(2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEXA-1,3-DIENYL)-2-BUTEN-1-ONE; METHYL 2-OCTYNOATE 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P321 Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi). P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.