0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dreumex Solu Cleaner - Razmaščevalec

Šifra: 90650001001
Blagovna znamka: Dreumex
Dreumex Solu Cleaner je razmaščevalec za hladno razmaščevanje industrijskega olja, masti in umazanij.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
69,66 €
Cena brez DDV:
57,10 €

Dreumex Solu Cleaner je razmaščevalec za hladno razmaščevanje industrijskega olja, masti in umazanij. Emulgatorji, ki so v proizvodu očistijo še tako ekstremno umazanijo na strojih in njihovih posameznih delih. Razmaščevalec Solu Cleaner absorbira štiri do pet krat toliko olja, masti in umazanije, kot je njegov volumen. Razmaščevalec nanesemo ročno in po nanosu izperemo z čisto vodo.

• Doziranje: uporabite nerazredčeno
• pH: -

 

Nevarno

Vsebuje: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics Isotridecanol, ethoxylated
318 Povzroča hude poškodbe oči. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti kontaminirane dele telesa. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.