0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Longlife Exterior Plastic Treatment - Sredstvo za nego zunanje plastike

Šifra: LEPT - 85749
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Sredstvo za nego zunanje plastike brez silikona z dolgo življenjsko dobo, ki pomaga pri obnavljanju zbledele ali močno umazane zunanje plastike. S pomočjo svoje napredne formule obnovi tudi nepobarvane plastične dele v izredno slabem stanju, kjer se običajna sredstva vpijejo in izginejo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
28,30 €
Cena brez DDV:
23,20 €
Sredstvo za nego zunanje plastike brez silikona z dolgo življenjsko dobo, ki pomaga pri obnavljanju zbledele ali močno umazane zunanje plastike. S pomočjo svoje napredne formule obnovi tudi nepobarvane plastične dele v izredno slabem stanju, kjer se običajna sredstva vpijejo in izginejo. 
 
  • Obnovi zbledele plastične dele: odbijače, stranske letvice, spojlerje itd. 
  • Brez nastalih dežnih črt
  • Obstojno proti pranju
  • Ne vsebuje silikona
  • Obnovi in ščiti
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikli, <2% aromatiki kobalt (II) 2-etilheksanoat
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.  Samo za poklicno in industrijsko uporabo.