0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

One Shot 2 - Čistilo za uplinjače

Šifra: SOS 2 - 84835
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Zelo močno razpršilo za čiščenje sistemov za vbrizgavanje goriva, ter vplinjača z lastnostjo zelo hitrega sušenja. Odstranjuje lak, mast in olje. Popolnoma izgoreva (tehnologija popolnega izgorevanja brez ostankov). Čistilo čisti sesalne ventile, preprečuje dušenje bata, čisti vbrizgalno glavo ter vplinjač.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
12,99 €
Cena brez DDV:
10,65 €
Zelo močno razpršilo za čiščenje sistemov za vbrizgavanje goriva, ter uplinjača z lastnostjo zelo hitrega sušenja. Odstranjuje lak, mast in olje. Popolnoma izgoreva (tehnologija popolnega izgorevanja brez ostankov). Čistilo čisti sesalne ventile, preprečuje dušenje bata, čisti vbrizgalno glavo ter uplinjač.
 
  • Natančen razpršilec 
  • Se hitro suši in ne pušča oljnih sledov
  • Ne poškoduje katalizatorja in senzorjev za kisik
  • Pri izgorevanju ni ostankov
  • Uporaba na sistemih vbrizgavanja goriva
  • Ne vsebuje amoniaka
  • Po čiščenju je v izpuhu znatno manjša koncentracija CO2
  • Primerno za bencinske motorje
 
 
 
 

Nevarno
Vsebuje: Reakcijska masa etilbenzena in ksilena; Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikli; Izopropil alkohol; Butanon
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.