0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Special Release Agent - Odstranjevalec lepil

Šifra: SRA - 30125
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Posebno oblikovano topilo, ki prepoji in omehča večino lepil in tesnil, ter tako omogoči njihovo odstranitev.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
15,43 €
Cena brez DDV:
12,65 €
Posebno oblikovano topilo, ki prepoji in omehča večino lepil in tesnil, ter tako omogoči njihovo odstranitev.
 
  • Ne poškoduje barve ali gume
  • Maže žico pri menjavi vetrobranskega stekla
 
 

Nevarno
Vsebuje: Izopropil alkohol; Ogljikovodik, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%) 

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje preko osrednjega živčnega sistema pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.