0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

14 Passivation & Rust remover gel - Gel za odstranjevanje in preprečevanje rje

Šifra: NC - 14-500
Blagovna znamka: Nautic Clean
Količina: 400 ml
Gel za odstranjevanje rje je odlična rešitev za odpravo korozije oz. oksidacije na površinah, kot so: nerjaveče jeklo, zlitine, aluminij, krom, gelcoat.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
23,89 €
Cena brez DDV:
19,58 €
Gel za odstranjevanje rje je odlična rešitev za odpravo korozije oz. oksidacije na površinah, kot so: nerjaveče jeklo, zlitine, aluminij, krom, gelcoat. Kislinski gel je bil razvit za odstranjevanje rje, razmaščevanje, dezoksidiranje in pasiviranje nerjavečega jekla, jekla in aluminija. Enostavno odstrani rjo in ščiti pred nadaljnjo korozijo. Formula v obliki gela, ne kaplja in se oprime na navpične površine, ne škropi. 
 
-          Oblika: viskozna tekočina 
-          Barva: svetlo rumena 
-          pH: 2 
-          Gostota: 1,06

Nevarno

Vsebuje: Fosforjeva kislina; Amonijev hidrogendifluorid; 2,2'-(9-octadecenylimino) bisethanol; Amonijev fluorid
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P260 Ne vdihavati prahu ali meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.