0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Rusty Shock Spray - Odstranjevalec rje

Šifra: RSS - 84599
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Večnamenski odstranjevalec rje z zmožnostjo ohlajevanja.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
11,53 €
Cena brez DDV:
9,45 €
Večnamenski odstranjevalec rje z zmožnostjo ohlajevanja.
 
  • Na osnovi grafita
  • Ohladi do -40°C
  • Deluje na vseh zarjavenih delih, saj globoko prodre v rjo in jo razgradi
  • Ne vsebuje silikona
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <5% nheksan; Kerozen (zemeljsko olje), razžvepljen z vodikom; Nespecificirani kerozen (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena iz surovinske zmesi zemeljskega olja po obdelavi z vodikom za pretvorbo organskega žvepla do žveplovega vodika, ki se odstrani. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C9 do C16 ter z vreliščem v območju od približno 150°C do 290°C.) 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali zažigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate, in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.