0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Bremsenreiniger (Aerosol) - Čistilo za zavore

Šifra: CA M - 602614
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 400 ml
CARAMBA Čistilo za zavore je specialno čistilo na osnovi de-aromatiziranih ogljikovodikov za zavore in druge kovinske dele.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
6,47 €
Cena brez DDV:
5,30 €
CARAMBA Čistilo za zavore je specialno čistilo na osnovi de-aromatiziranih ogljikovodikov za zavore in druge kovinske dele.
 
• Na splošno čisti in razmaščuje npr. bobnaste in kolutne zavore, zavorne ploščice, valje, vzmeti, čeljusti, sklopke, obloge, pritisne plošče in dele sklopke, menjalnike, uplinjače, bencinske črpalke, dele motorja, itd...
• Nežno in učinkovito odstranjuje umazanijo
• Topi zasušene ostanke in pri tem ne pušča sledi
• Ne vsebuje aromatiziranih in halogeniranih (CKW, FCKW) ogljikovodikov, acetona, butanola, etil-acetata ipd.
• Ne razjeda gume, plastike in lakiranih površin
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksan
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.