0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Easy Clean Edelstahl Reiniger (Aerosol) - Čistilo za nerjaveče jeklo

Šifra: CA Z - 633002
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 250 ml
CARAMBA Čistilo za nerjaveče jeklo je visoko učinkovito čistilno in negovalno sredstvo za nerjaveče jeklo, aluminij, baker in medenino.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
8,66 €
Cena brez DDV:
7,10 €
CARAMBA Čistilo za nerjaveče jeklo je visoko učinkovito čistilno in negovalno sredstvo za nerjaveče jeklo, aluminij, baker in medenino.
 
• Čisti in neguje vse kovinske površine v notranjih prostorih in na prostem
• Odstranjuje umazanijo, obloge apnenca, sledi prstnih odtisov, maščobe, olja in smole
• Obdelanim površinam povrne njihov prvotni sijaj in enoten videz in površine za daljši čaš zaščiti pred umazanijo in izgubo sijaja
• Deluje antistatično
• Izpolnjuje kategorijo A7 po NSF za čistila, ki se uporabljajo v območjih predelave živil (NSF-Reg. št. 139339). Poročilo o preizkusu (številka C1415/01/st) je izdal Inštitut za Higieno iz Porurja (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets)
 
 
 
 

 
Nevarno

Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2 % aromati; Belo mineralno olje (zemeljsko olje); Propan-2-ol
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Proizvod vsebuje: Predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti. Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba po Uredba (EU) 2019/1148, Člen 9.