0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Drosselklappen - und Ansaugreiniger (Aerosol) - Čistilo za sesalne in dušilne lopute

Šifra: CA M - 609701
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
CARAMBA Čistilo za sesalne in dušilne lopute je namenjeno čiščenju šob za vbrizg goriva in sesalnih sistemov v motornih vozilih. Raztaplja in učinkovito odstranjuje zoglenele ostanke.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
12,38 €
Cena brez DDV:
10,15 €
CARAMBA Čistilo za sesalne in dušilne lopute je namenjeno čiščenju šob za vbrizg goriva in sesalnih sistemov v motornih vozilih. Raztaplja in učinkovito odstranjuje zoglenele ostanke.
 
• Odstranjuje zoglenele ostanke in smolo v sesalnem območju, na dušilnih loputah in ventilih
• Izboljšuje vrednosti izpušnih plinov in preprečuje izgubo energije
• S pomočjo opcijske ločene pršilne cevke doseže tudi težko dostopna mesta
• Je še posebej priporočljivo za vozila, ki stalno vozijo samo na kratkih razdaljah, saj to zahteva intenzivno čiščenje
• Je primerno za bencinske in dizelske motorje
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ksilen, 2-Butoksietanol, Butanon 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H312+H332 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.