0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Hydrophobic glass treatment - Premaz za steklene površine

Šifra: NC - 25-750
Blagovna znamka: Nautic Clean
Količina: 750 ml
Hidrofobna obdelava stekla spremeni lastnosti površinske napetosti stekla tako, da postane hidrofobno. Na obdelani površini se bo oblikoval izredno tanek film.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
19,76 €
Cena brez DDV:
16,20 €

Hidrofobna obdelava stekla spremeni lastnosti površinske napetosti stekla tako, da postane hidrofobno. Na obdelani površini se bo oblikoval izredno tanek film. Zaradi tega voda zelo hitro odteče, kar bistveno izboljša vidljivost.

 

• Lahko se uporablja na vseh vrstah stekel, vetrobranskih stekel, oken, ogledal, tuš kabin
• Vzdržljiva vodoodbojnost (od nekaj tednov do nekaj mesecev)
• Izboljša vidljivost in varnost v vseh vremenskih razmerah
• Olajša odstranjevanje zmrzali, soli, blata in insektov iz obdelanih površin
• Hitro sušenje

 

Nevarno
Vsebuje: Propan-2-ol
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P241 Uporabiti [električno opremo / prezračevalno opremo / opremo za razsvetljavo], odporno proti eksplozijam. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Proizvod vsebuje: Predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti. Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba po Uredba (EU) 2019/1148, Člen 9.