0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Plastic Clean & Protect - Izdelek za čiščenje in zaščito plastike

Šifra: PCP - 85447
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Sprej za nego plastike, ki ne vsebuje silikona in je primeren za vse notranje dele iz plastike. Zasnovan za nego vseh notranjih delov iz plastike, kot so armaturna plošča, sredinske konzole, stebrički, mreže itd. Antistatični elementi v izdelku odbijajo prah in zagotavljajo dolgotrajno zaščito očiščenih površin.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
11,16 €
Cena brez DDV:
9,15 €
Sprej za nego plastike, ki ne vsebuje silikona in je primeren za vse notranje dele iz plastike. Zasnovan za nego vseh notranjih delov iz plastike, kot so armaturna plošča, sredinske konzole, stebrički, mreže itd. Antistatični elementi v izdelku odbijajo prah in zagotavljajo dolgotrajno zaščito očiščenih površin. 
 
  • Primerno za uporabo na vseh notranjih delih iz plastike
  • Ne vsebuje silikona – primerno za ličarske delavnice
  • Ustvarja svetleč zaščitni sloj v enem samem koraku
  • Vonj po pomaranči – prijeten za uporabnika
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični; (R)-p-menta-1,8-dien 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.Samo za poklicno in industrijsko uporabo.