0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Ceramic 1200 - Keramična mast

Šifra: C1200 - 85235
Blagovna znamka: Kent
Na keramični osnovi bazirana mast, z odpornostjo na visoke temperature. Odlična za mazanje ABS sistemov, matic, vijakov, izpušnih konektorjev in drugih členov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam in korozij.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
14,76 €
Cena brez DDV:
12,10 €
Na keramični osnovi bazirana mast, z odpornostjo na visoke temperature. Odlična za mazanje ABS sistemov, matic, vijakov, izpušnih konektorjev in drugih členov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam in korozij.
 
  • Ne vsebuje težkih kovin
  • Namenjena za uporabo na ABS sistemih 
  • Temperaturna odpornost od -40°C do +1200°C
  • Preprečuje oksidacijo
  • Odlična za zaščito vseh aluminijastih delov
 
 

Ceramic 1200, v razpršilu 400 ml 
 
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Ceramic C1200, v pločevinki pod pritiskom 200 ml 
 
Nevarno
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Ceramic C1200, v lončku 200 g 
 
 
 
Varnostni list na voljo na zahtevo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.