0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Spray Blue Grease - Modra mast v spreju

Šifra: SBG - 86846
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Temperaturno in vodo odporna večnamenska mast vsebuje sestavine, ki preprečujejo nastanek rje in korozije.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
17,57 €
Cena brez DDV:
14,40 €
Temperaturno in vodo odporna večnamenska mast vsebuje sestavine, ki preprečujejo nastanek rje in korozije.
 
  • Temperaturna odpornost od -32°C do + 176°C
  • Zelo odporna na kisline, lužine, čistilna sredstva in slano vodo
  • Uporabna za naprave in mehanizme, ki so izpostavljeni čiščenju pod pritiskom
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksana
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P332+P313 Če pride do draženja kože: Poiščite zdravniško pomoč. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.