0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dry Lube - Suha mast

Šifra: SDL - 50180
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Suha mast v razpršilu ne vsebuje silikona. Proizvedena za dolgo obstoječ nanos brez povzročitve madežev. Idealna za mazanje skoraj vseh materialov, posebno dobri rezultati so vidni na površinah, kjer je prisotna umazanija in prah, kajti le-ta se na suho mast ne vežeta.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
16,04 €
Cena brez DDV:
13,15 €
Suha mast v razpršilu ne vsebuje silikona. Proizvedena za dolgo obstoječ nanos brez povzročitve madežev. Idealna za mazanje skoraj vseh materialov, posebno dobri rezultati so vidni na površinah, kjer je prisotna umazanija in prah, kajti le-ta se na suho mast ne vežeta.
 
  • Nevidna mast z PTFE
  • Vodoodporna
  • Antistatična
  • Temperaturna odpornost od - 40°C do +260°C 
  • Ni korozivna
  • Idealna za mazanje ključavnic ter kovinskih zadrg, vitlov
  • Odlična za impregnacijo usnjenih izdelkov
     
 
 

 
Nevarno

Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.